VČS 2018

1. Otvorenie

2. Hodnotiaca správa za rok 2017

3. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)

5. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2018

6. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

7. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2017

8. Návrh nákupu liečiv na rok 2018

9. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 135/2017 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu a zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.

10. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2017/2018

11. oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev

12. Diskusia

13. Schválenie uznesení

14. Záver

15. Jelení super guľaš :D