Usmernenie k refundácii liečebných prostriedkov a prípravkov na liečenie varroázy

Dňa 25. januára 2017 sme obdržali stanovisko od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) k nami navrhovanému výpočtu refundácie liečebných prostriedkov a prípravkov. Schválený bol výpočet podpory podľa počtu včelstiev v Centrálnom registri včelstiev (CRV) a nie podľa % refundácie daného liečiva ako tomu bolo doteraz. V zmysle Rozhodnutia o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2015/2016 bola schválená podpora vo výške 170 000 eur na liečebné prostriedky a prípravky. V CRV je ku dňu 30.9.2015 evidovaných 277 386 včelstiev. Po vydelení schválenej podpory počtom evidovaných včelstiev, bude podpora poskytnutá vo výške 0,61 eur/včelstvo. Celková výška vypočítanej pomoci za organizáciu však nemôže prekročiť 80 % danej faktúry (príp. viacerých faktúr za organizáciu).